Zásady ochrany osobných údajov

Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov podľa zákona č.18/2018 Z.z. resp. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Prevádzkovateľ:

Internetová stránka (doména) https://www.mogroup.eu je vlastníctvom spoločnosti  MO Group, s.r.o., Ľudové námestie 4/488, Bratislava 831 03, SR, IČO: 43788238, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským  súdom Bratislava III, odd. Sro, vložka č. 48683/B.

V zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov  ako Dotknutá osoba dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov Prevádzkovateľom MO Group, s. r. o. uvedených v životopise a motivačnom liste a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce, ktoré som poskytol/poskytla vyššie uvedenej spoločnosti prostredníctvom internetovej stránky www.mogroup.eu v rámci počítačovej siete internet, za účelom uloženia do databázy záujemcov o prácu pre hľadanie vhodného zamestnanca.

 

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že pri spracúvaní osobných údajov dodrží  Všeobecné zásady pri spracovaní osobných údajov:

 1. zásada zákonnosti: Osobné údaje možno spracúvať len zákonným spôsobom a tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv Dotknutej osoby.
 2. zásada obmedzenia účelu: Osobné údaje sa môžu získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom; pričom ďalšie spracúvanie na účely archivácie alebo na štatistický účel sa nepovažuje za nezlučiteľné s pôvodným účelom.
 3. zásada minimalizácie osobných údajov: spracúvané Osobné údaje musia byť primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú.
 4. zásada správnosti: Spracúvané osobné údaje musia byť správne a podľa potreby aktualizované; musia sa prijať primerané a účinné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bez zbytočného odkladu vymazali alebo opravili.
 5. zásada minimalizácie uchovávania: Osobné údaje musia byť uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu Dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú
 6. zásada integrity a dôvernosti: Osobné údaje musia byť spracúvané spôsobom, ktorý prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov.
 7. zásada zodpovednosti: prevádzkovateľ je zodpovedný za dodržiavanie základných zásad spracúvania osobných údajov, za súlad spracúvania osobných údajov so zásadami spracúvania osobných údajov a je povinný tento súlad so zásadami spracúvania osobných údajov na požiadanie úradu preukázať.

 

Prevádzkovateľ je povinný najmä:

 • pred začatím spracúvania osobných údajov vymedziť účel spracúvania Osobných údajov,
 • určiť podmienky spracúvania
 • zabezpečiť, aby sa spracúvali len také Osobné údaje, ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie,
 • zabezpečiť, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené; je neprípustné združovať osobné údaje, ktoré boli získané osobitne na rozdielne účely, v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín,
 • zabezpečiť, aby zhromaždené osobné údaje boli spracúvané vo forme umožňujúcej identifikáciu Dotknutých osôb počas doby nie dlhšej, ako je nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania,
 • ak sa účel spracúvania skončil, zlikvidovať Osobné údaje; po skončení účelu spracúvania možno Osobné údaje ďalej spracúvať len anonymizované, v nevyhnutnom rozsahu, na historický výskum, vedecký výskum a vývoj alebo na účely štatistiky.

 

Ochrana osobných údajov:

Postup spracovania osobných údajov prevádzkovateľom, je plne v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a s Európskou právnou úpravou ochrany osobných údajov a v maximálnej miere dbá na súkromie dotknutých osôb a na ochranu ich osobných údajov, ktoré jej boli poskytnuté a ktoré spracúva.

Komunikácia medzi internetovou stránkou a návštevníkom je šifrovaná pomocou SSL certifikátu. Osobné údaje sú uložené v zabezpečenej databáze a / alebo na zabezpečenom úložisku s potrebou autorizovaného prístupu, ktoré sú chránená pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím. Osobné údaje návštevníka nie sú sprístupnené a poskytované tretím stranám, okrem tretích strán uvedených vyššie.

Osobné údaje uložené v databázach a / alebo úložiskách, sú plne šifrované. Akákoľvek komunikácia a prenos osobných údajov sú šifrované na softvérovej alebo hardvérovej úrovni a teda plne v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a s Európskou právnou úpravou ochrany osobných údajov.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia a údaje budú anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely.